Logotype
Sleep Cycle delårsrapport januari-juni 2021:  Fortsatt tillväxt i kombination med investeringar i marknadsföring, organisation och börsnotering
augusti 13, 2021, 08:30
Regulatory information
Under det andra kvartalet fortsatte ökningen av prenumeranter till totalt 852k, en tillväxt om 14,5%. Nettoomsättningen ökade med 12,5%, motsvarande 20,3% justerat för valutaeffekter. Tillväxten drevs av höga förnyelsenivåer, effektiva investeringar i marknadsföring samt av nya tillväxtinitiativ såsom företagsförsäljning och partnerskap. Kostnader för marknadsföring, en större organisation samt engångskostnader för börsnoteringen bidrog planenligt till det försämrade resultat för kvartalet.

Andra kvartalet i sammandrag (april-juni 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 12,5 (37,1) % och uppgick till 44 128 (39 240) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 20,3 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11 414 (16 252) Tkr och rörelsemarginalen var -25,9 (41,4) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 4 533 (16 252) Tkr och rörelsemarginalen var 10,3 (41,4) % efter justering för kostnader relaterade till börsnotering.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 852k (744k), en ökning om 14,5 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 211 (213) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till -0,50 (0,70) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,50 (0,67) kr.

Första halvåret i sammandrag (januari-juni 2021)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,4 (33,8) % och uppgick till 86 138 (77 353) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 17,3 (28,1) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till –6 729 (34 622) Tkr och rörelsemarginalen var -7,8 (44,8) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 16 352 (34 622) Tkr och rörelsemarginalen var 19,0 (44,8) % efter justering för kostnader relaterade till börsnotering.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 852k (744k), en ökning om 14,5 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för halvåret uppgick till 210 (212) kr.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till -0,30 (1,50) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,30 (1,46) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Vid en extra bolagsstämma i april beslutades att öka aktiekapitalet till 500 Tkr genom en riktad nyemission till en av Bolagets ägare. Det beslutades också att registrera Sleep Cycle som ett publikt bolag.
 • I slutet av april presenterade Sleep Cycle och Cura of Sweden ett partnerskap för försäljning. Cura of Sweden är marknadsledande i Europa på tyngdtäcken. Partnerskapet är det första i sitt slag och i linje med Sleep Cycles tillväxtstrategi.
 • 8 juni noterades Sleep Cycles aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med börsnoteringen genomfördes en nyemission som tillförde bolaget 95,4 Mkr efter transaktionskostnader. Antal aktier uppgår efter noteringen till 19 428 571 aktier och aktiekapitalet uppgår till 540 Tkr. 
 • I juni presenterades Alexander Skarsgård som personen bakom rösten till en ny sömnberättelse som ingår i Sleep Aid biblioteket. Sleep Aid är en funktion inom Sleep Cycle som består av ett omfattande ljudbibliotek med avkopplande musik, meditationer och berättelser som avser att hjälpa användarna att somna lättare.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I augusti offentliggjordes ett samarbete mellan Sleep Cycle och Samsung som innebär att Samsung kommer att integrera en del av Sleep Cycles teknologi i vissa enheter. För integrationsarbete som utförts erhåller Sleep Cycle upp till 3,5 Mkr i intäkter under det tredje kvartalet.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Tillväxten i prenumerationer och omsättning fortsatte under kvartalet genom god effektivitet i marknadsföring samt fortsatt höga förnyelsegrader. Glädjande bidrog även de nya tillväxtinitiativ som startats under våren vilket bekräftar vår strategi och långsiktiga satsningar. Resultatet belastades av engångskostnader kopplat till börsnoteringen samt av investeringar i marknadsföring och i en större organisation i linje med vår långsiktiga plan.”

”Periodens viktigaste händelse var börsnoteringen av Sleep Cycle på Nasdaq Stockholm 8 juni. Intresset för erbjudandet var stort från både allmänhet och professionella investerare. Uppmärksamheten från börsnoteringen har bidragit till ett ökat inflöde av affärsmöjligheter samt en större kännedom om bolaget. Med en stabil kassa, ett stärkt varumärke samt framgång i våra tillväxtinitiativ är Sleep Cycle väl positionerat för att nå våra långsiktiga målsättningar.”

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 augusti 2021 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på www.sleepcycle.com För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.