Logotype
Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2022
maj 10, 2022, 11:15
Regulatory information
Vid Sleep Cycle AB (publ):s årsstämma den 10 maj 2022 fattades nedanstående beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2021.

Vinstdisposition

I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman att ingen utdelning ska ske för verksamhetsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Lars Berg, Ödgärd Andersson, Anne Broeng, Rasmus Järborg och Olof Nilsson. Lars Berg omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen

Styrelsearvode beslutades att oförändrat utgå med 500 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet beslutades ersättning oförändrat att utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor och arvode till revisor

Till bolagets revisor omvaldes revisionsbolaget Mazars AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2021.

Beslut om incitamentsprogram

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i koncernen genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget. Bolaget ska utge högst 100 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 100 000 nya aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma deltagarna i programmet. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 1 augusti 2025 till och med den 31 augusti 2025. Teckningskursen ska motsvara 135 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under perioden om 10 handelsdagar som föregick stämman. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 100 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 0,5 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier.

För mer information se www.sleepcycle.com eller kontakta:

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads