Logotype
Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2023
maj 8, 2023, 11:15
Regulatory information
Göteborg, Sverige, 8 maj 2023. Vid Sleep Cycle AB (publ):s årsstämma den 8 maj 2023 fattades nedanstående beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2022.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning med 7,00 kr per aktie, varav 1,00 kr per aktie utgör ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2022 och 6,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 10 maj 2023. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 15 maj 2023.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Anne Broeng, Olof Nilsson och Rasmus Järborg samt nyvaldes Mathias Høyer. Anne Broeng valdes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 700 000 kronor till ordföranden och 250 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet beslutades ersättning att utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor och arvode till revisor
Till bolagets revisor valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2022.

För mer information se www.sleepcycle.com eller kontakta:

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads