Logotype
Kallelse till årsstämma i Sleep Cycle AB (publ)
mars 30, 2023, 09:30
Regulatory information
Aktieägarna i Sleep Cycle AB (publ) (”Sleep Cycle”), org.nr 556614-7368, kallas till årsstämma den 8 maj 2023 kl. 10.00, på Jacy’z hotell, våning 24, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg. Inregistrering till årsstämman börjar kl. 9.30.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på årsstämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Sleep Cycles bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

A) Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2023, och
 • senast den 2 maj 2023 anmäla sig per post till Sleep Cycle AB (publ), c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller via bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer och antalet eventuella biträden (högst två).

För den som önskar företrädas av ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren utfärdas för ombudet. Sleep Cycle tillhandahåller fullmaktsformulär på bolagets hemsida, https://investors.sleepcycle.com/. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas. För att underlätta registreringen vid stämman bör fullmakt samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar skickas till bolaget under ovanstående adress i samband med anmälan.

B) Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i årsstämman genom poströstning ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållandena den 27 april 2023, och
 • senast den 2 maj 2023 anmäla sig genom att avge sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

Den som vill närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud, måste anmäla detta enligt A) ovan. Det innebär att en anmälan genom endast poströstning inte räcker för den som vill närvara i stämmolokalen.

För poströstningen ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. Ifyllt och undertecknat poströstningsformulär kan skickas med post till Sleep Cycle AB (publ), Årsstämma 2023, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller med e-post till [email protected] (ange “Sleep Cycle AB – Poströstning” i ämnesraden). Ifyllt formulär ska vara Sleep Cycle tillhanda senast den 2 maj 2023. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med BankID via https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy/.

Aktieägare får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren bifogas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade innehav

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per den 27 april 2023. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast den 2 maj 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av
 1. årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 2. revisorsyttrande om huruvida befintliga riktlinjer för ersättning till ledningen har följts
 1. Beslut om
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
 2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 3. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av
 1. antalet styrelseledamöter
 2. antalet revisorer och revisorssuppleanter
 1. Fastställande av
 1. styrelsearvoden
 2. revisorsarvoden
 1. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 1. Anne Broeng (omval)
 2. Olof Nilsson (omval)
 3. Rasmus Järborg (omval)
 4. Ödgärd Andersson (omval)
 5. Mathias Høyer (nyval)
 6. Anne Broeng till styrelsens ordförande (nyval)
 1. Val av revisor
 2. Beslut om godkännande av ersättningsrapport
 3. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Valberedningens förslag (punkterna 2 och 10–13)

Valberedningen inför årsstämman 2023 har bestått av Anna Sundberg (Handelsbanken Fonder), Mathias Høyer (MCGA AB och H265 AB), Erik Olsson (GLA Invest SA) och Lars Berg (styrelsens ordförande). Anna Sundberg har varit ordförande i valberedningen.

Valberedningen föreslår följande:

Stämmoordförande: Advokaten Aleksander Ivarsson.

Styrelsen: Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter ska omval ske av Anne Broeng, Olof Nilsson, Rasmus Järborg och Ödgärd Andersson samt nyval ske av Mathias Høyer. Vidare föreslås nyval av Anne Broeng till styrelsens ordförande.

Det noterades att Lars Berg har informerat valberedningen att han inte ställer upp för omval.

Information om samtliga ledamöter som föreslås för omval finns tillgänglig på bolagets hemsida, https://investors.sleepcycle.com/. Information om styrelseledamot som föreslås för nyval följer nedan.

Mathias Høyer

Mathias Høyer är född 1992 och har erfarenheter som investeringsansvarig inom private equity med fokus på investeringar i noterade och onoterade teknikbolag. Han arbetar idag som CFO i Booksy Group Corp. och som strategisk rådgivare i tillväxtbolag. Mathias Høyer har en examen (MSc.) i finansiell ekonomi från University of Oxford. Mathias innehar 14 107 aktier i Sleep Cycle.

Styrelse- och utskottsarvode: Styrelsearvode ska utgå med 700 000 (500 000) kronor till ordföranden och oförändrat med 250 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 100 000 kronor till ordföranden och 50 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med 50 000 kronor till ordföranden och 25 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Revisor och revisorsarvode: Antalet revisorer ska vara en utan revisorssuppleanter. I enlighet med revisionsutskottets rekommendation föreslås nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) för en mandatperiod om ett år intill slutet av årsstämman 2024. PwC har meddelat att den auktoriserade revisorn Ulrika Ramsvik kommer att vara huvudansvarig revisor för det fall årsstämman väljer PwC som revisor.

Revisionsutskottet har i sin rekommendation angett två valmöjligheter avseende val av revisor, PwC och Mazars AB. Revisionsutskottet rekommenderar i första hand nyval av revisionsbolaget PwC och i andra hand omval av revisionsbolaget Mazars AB. Revisionsutskottets rekommendation är baserad på den upphandlingsprocess som har utförts, samt den offert som PwC har lämnat och som har definierat en väl avvägd omfattning av revisionen utifrån koncernens storlek och verksamhet, erbjudit den bäst anpassade revisionen sett till bolagets verksamhet och offererat ett arvode som i förhållande till arbetet är konkurrenskraftigt.

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Upprättande och godkännande av röstlängd (punkt 3)

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av bolaget, baserad på bolagsstämmoaktieboken, anmälda aktieägare som är närvarande i stämmolokalen samt mottagna poströster.

Styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9b)

Styrelsen föreslår att utdelning ska lämnas med 7,00 kr per aktie, varav 1,00 kr per aktie utgör ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2022 och 6,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning.

Som avstämningsdag för utdelning föreslår styrelsen den 10 maj 2023. Om stämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelning komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 15 maj 2023.

Aktier och röster

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår till 20 277 563. Bolaget innehar inte några egna aktier.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag. Aktieägare är välkomna att skicka in frågor i förväg med post till Sleep Cycle AB (publ), ”Årsstämma 2023”, Drakegatan 10, 412 50 Göteborg eller med e-post till [email protected].

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisorns yttrande avseende riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2022 finns tillgängliga hos bolaget och på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/. I övrigt framgår fullständiga förslag under respektive punkt i kallelsen.

Information om de föreslagna styrelseledamöterna och valberedningens motiverade yttrande m.m. finns på bolagets hemsida https://investors.sleepcycle.com/.

Handlingarna skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Göteborg i mars 2023

Sleep Cycle AB (publ)

Styrelsen

För mer information om Sleep Cycle, vänligen gå till http://www.sleepcycle.com.

Mediakontakter:

Per Andersson
CFO and Head of Investor Relations
[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424