Logotype
Sleep Cycle bokslutskommuniké 2022: Ökad tillväxt och högre marginal trots osäker omvärld
februari 10, 2023, 08:30
Regulatory information
Trots ett utmanande år och en osäker omvärld ökade Sleep Cycle både tillväxten och rörelsemarginalen jämfört med föregående år. Intäkterna för helåret ökade med 16,6 (14,7) % till 213,3 Mkr och den justerade rörelsemarginalen uppgick till 22,0 (19,9) %. Några av höjdpunkterna under året var lansering av nya funktioner såsom automatisk sömnövervakning via Apple Watch, partnerskap med Gympass och under det fjärde kvartalet lanseringen på Huawei i Kina.

Fjärde kvartalet i sammandrag (oktober-december 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 16,0 (15,0) % och uppgick till 55 703 (48 040) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 6,7 (21,7) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 5 011 (8 030) Tkr och rörelsemarginalen var 9,0 (16,7) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 7 813 (8 030) Tkr och justerad rörelsemarginal var 14,0 (16,7) %. Det fjärde kvartalet 2022 påverkades av exceptionella kostnader om 2 802 Tkr relaterat till det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid AB. Inga exceptionella kostnader registrerades i det fjärde kvartalet 2021.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 904k (901k), en ökning om 0,3 % jämfört med föregående år.
 • ARPU i kvartalet uppgick till 244 (214) kr, en tillväxt om 14,2 (0,1) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,20 (0,33) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,20 (0,32) kr.

Helåret i sammandrag (januari-december 2022)

 • Nettoomsättningen ökade med 16,6 (14,7) % och uppgick till 213 271 (182 937) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 12,4 (21,6) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 44 110 (10 325) Tkr och rörelsemarginalen var 20,7 (5,6) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 46 912 (36 386) Tkr och justerad rörelsemarginal var 22,0 (19,9) %. Helåret 2022 påverkades av exceptionella kostnader om 2 802 Tkr relaterat till det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid AB. Helåret 2021 påverkades av exceptionella kostnader relaterat till IPO om 26 061 Tkr.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 904k (901k), en ökning om 0,3 % jämfört med föregående år.
 • ARPU för helåret uppgick till 236 (212) kr, en tillväxt om 11,0 (0,0) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 1,77 (0,43) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,74 (0,42) kr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktie, vilket motsvarar 141,9 Mkr beräknat på antalet utestående aktier den 10 februari 2023. 1,00 kr per aktie utgör ordinarie utdelning för 2022 och 6,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • I mitten av kvartalet lanserades den nya funktionen ”Vem snarkar?” som med förbättrad noggrannhet kan skilja på vem i ett rum som snarkar. Funktionen har utvecklats med hjälp av så kallad few-shotlearning.
 • Under december lanserades Sleep Cycle med Huawei i Kina och ökar därigenom den adresserbara marknaden substantiellt. Sleep Cycle är sedan tidigare tillgängligt för Apples användare i regionen och finns nu på två av de största plattformarna på denna marknad.
 • Den 19 december 2022 offentliggjorde Velvet Cichlid AB, ett bolag kontrollerat av ett konsortium bestående av GLA Invest SA, MCGA AB, h265 AB samt Petter Wallin, som representerade ca 68 % av aktierna i Sleep Cycle, ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Sleep Cycle. I samband med styrelsens utvärdering av budet och rekommendation till aktieägarna har exceptionella kostnader om 2 802 Tkr belastat det fjärde kvartalet.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • I januari genomfördes en omorganisation med syfte att knyta de kommersiella funktionerna tätare samman med utveckling och produktstrategi.
 • Den 2 februari 2023 offentliggjordes att Velvet Cichlid AB beslutat att inte fullfölja det offentliga kontanterbjudandet.
 • Styrelsen i Sleep Cycle antog en utdelningspolicy med målsättningen att över tid dela ut mellan 40- 60% av årligt resultat efter skatt.

Uppdaterad utdelningspolicy

Styrelsen i Sleep Cycle AB (publ) har antagit en utdelningspolicy med målsättningen att utdelning över tid ska uppgå till mellan 40- 60% av årligt resultat efter skatt. Styrelsen föreslår en utdelning om 7,00 kr per aktie, vilket motsvarar 141,9 Mkr beräknat på antalet utestående aktier den 10 februari 2023. 1,00 kr per aktie utgör ordinarie utdelning för 2022 och 6,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning.

Sleep Cycle har en historia av god lönsamhet och starka kassaflöden. Med en affärsmodell med begränsat investeringsbehov och förskottsbetalningar är styrelsens uppfattning att bolaget kan leverera på sina långsiktiga strategiska målsättningar, inklusive investeringar för ökad tillväxt, i kombination med en årlig utdelning.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Under 2022 justerade vi priserna och under det fjärde kvartalet rullades de nya priserna ut till i stort sett alla marknader. Som väntat har de nya högre priserna påverkat nykundsanskaffningen men vi lyckades ändå öka antal prenumeranter med 0,3% till 904 000 vid utgången av det fjärde kvartalet. Förnyelsegraden var fortsatt stabil och ARPU utvecklades mycket positivt och ökade hela 13,7% i det fjärde kvartalet.”

”Sleep Cycle är väl positionerat, har en stark balansräkning och genom de prisförändringar vi genomfört förväntar jag mig fortsatt ökning av intäkter och ARPU framöver. Samtidigt går det inte att blunda för läget i omvärlden och jag förväntar mig att vi kommer påverkas av det utmanande makroekonomiska läget. Genom lanseringar av nya funktioner och på nya plattformar ökar vi vår räckvidd och når fler användare vilket genererar lönsam tillväxt. Detta är kärnan i vår tillväxtstrategi och något vi håller fast vid även om trafiken tillfälligt minskar på grund av utmaningar i omvärlden.” 

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 februari 2023 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

VD Carl Johan Hederoth och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på fredag 10 februari kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/sleep-cycle-q4-2022

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Malin Abrahamsson
Head of PR
[email protected]
+46 73 972 6424

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.