Logotype
Sleep Cycle delårsrapport april-juni 2023:  Ökat fokus på kärnverksamheten för att driva tillväxt
juli 27, 2023, 08:38
Nettoomsättningen ökade med 11 % i det andra kvartalet vilket motsvarade 1 % exkluderat valutakurseffekter. Tillväxten drevs av prisökningar på upp till 30 % för nya användare på utvalda marknader vilka genomfördes under det andra kvartalet 2022. Prisökningarna bidrog till att ARPU, exkluderat valutakurseffekter, ökade med 6 % vilket uppvägde en minskning av antalet användare med 5 % jämfört med föregående år. Antalet nya användare ökade under det andra kvartalet jämfört med föregående år vilket är en positiv förändring i relation till nedgången som synts de senaste tre kvartalen. Den justerade rörelsemarginalen ökade till 30% som ett resultat av det effektiviseringsprogram som lanserades under det andra kvartalet, och som innebär att resurser fokuserats till att driva tillväxt i kärnverksamheten, vilket förväntas leda till en besparing om 25 Mkr på helårsbasis.

Andra kvartalet i sammandrag (april-juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 10,9 (19,0) % och uppgick till 58 233 (52 503) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 1,0 (16,1) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 12 734 (12 793) Tkr och rörelsemarginalen var 21,9 (24,4) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 17 267 (12 793) Tkr och justerad rörelsemarginal var 29,7 (24,4) %. Det andra kvartalet 2023 påverkades av jämförelsestörande kostnader om 4 533 Tkr vilka kan härledas till effektiviseringsprogram som ska leda till besparingar om 25 Mkr på helårsbasis.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 877k (921k), en minskning om 4,8 % jämfört med föregående år.
 • Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) i kvartalet uppgick till 264 (228) kr, en tillväxt om 15,8 (8,1) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i kvartalet till 0,51 (0,52) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,51 (0,51) kr.

Första halvåret i sammandrag (januari-juni 2023)

 • Nettoomsättningen ökade med 11,8 (19,1) % och uppgick till 114 680 (102 593) Tkr. Valutajusterad nettoomsättningstillväxt uppgick till 2,0 (18,6) %.
 • Rörelseresultatet uppgick till 23 824 (25 536) Tkr och rörelsemarginalen var 20,8 (24,9) %.
 • Justerat rörelseresultat uppgick till 28 655 (25 536) Tkr och justerad rörelsemarginal var 25,0 (24,9) %. Det första halvåret 2023 påverkades av jämförelsestörande kostnader om 4 533 Tkr relaterat till effektiviseringsprogram samt 298 Tkr relaterat till det offentliga kontanterbjudandet från Velvet Cichlid AB under 2022.
 • Totala antalet betalande prenumeranter uppgick vid periodens slut till 877k (921k), en minskning om 4,8 % jämfört med föregående år.
 • Genomsnittlig intäkt per användare (ARPU) i perioden uppgick till 257 (225) kr, en tillväxt om 14,2 (7,1) %.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick i periodens till 0,96 (1,04) kr. Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,96 (1,01) kr.

Viktiga händelser under rapportperioden

 • Sleep Cycle initierade under mitten av maj ett effektiviseringsprogram för att spara omkring 25 Mkr på helårsbasis och samtidigt fokusera verksamheten mot produktdriven tillväxt. 4,5 Mkr i jämförelsestörande kostnader relaterat till effektiviseringsprogrammet belastade resultatet i det andra kvartalet.
 • Flera nya funktioner lanserades under kvartalet bl a Bedroom Noise och integration med ChatGPT. Funktionerna ger ytterligare dimension till Sleep Cycles sömnanalys och hjälper användarna att förstå och förbättra sin sömn.
 • Vid årsstämman 8 maj valdes revisionsbyrån Öhrlings PricewaterhouseCoopers till ny revisor i Sleep Cycle. I samband med stämman valdes Mathias Høyer till ny ledamot av styrelsen medan Lars Berg och Ödgärd Andersson hade avböjt omval och avtackades. Anne Broeng valdes till ny ordförande.
 • I slutet av kvartalet lanserades ett nytt partnerskap med Revolut, en leverantör av betallösningar för privatpersoner. Genom partnerskapet får Revoluts mest lojala kunder tillgång till Sleep Cycle som del av sitt medlemskap.

Viktiga händelser efter rapportperiodens utgång

 • Vid en extra bolagsstämma 26 juli beslutades att utöka styrelsen med en ledamot och att välja Sleep Cycles grundare och största aktieägare Maciej Drejak till ny ledamot.

Verkställande direktör Carl Johan Hederoth kommenterar kvartalet:

”Under det andra kvartalet genomförde vi ett antal åtgärder för att fokusera på kärnverksamheten, öka lönsamheten och säkra långsiktig tillväxt. Som ett resultat levererade vi en justerad rörelsemarginal om 30 % i det andra kvartalet. Genom fortsatt fokus på produktutveckling och kostnadseffektiv kundanskaffning har vi nu en utmärkt bas för god tillväxt och hög lönsamhet”.

”Jämfört med föregående år minskade det totala antalet användare till 877k, men jag är glad att se att antalet nya användare ökade under det andra kvartalet, vilket under tidigare kvartal haft en negativ utveckling pga de prisjusteringar som genomfördes under 2022. Denna utveckling är mycket positiv och genom att fortsätta investera i innovativa lösningar som driver konvertering är jag optimistisk om att vi kommer att få se starkare tillväxt i försäljning och användarbas”. 

Denna information är sådan som Sleep Cycle AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 juli 2023 kl. 8:30 CET.

Hela delårsrapporten finns tillgänglig på https://investors.sleepcycle.com

VD Carl Johan Hederoth och CFO Per Andersson kommer att presentera kvartalet på torsdag 27 juli kl 9:30 CET. Presentationen är tillgänglig på https://ir.financialhearings.com/sleep-cycle-q2-2023

För mer information kontakta:

Carl Johan Hederoth
VD
[email protected]

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Om Sleep Cycle

Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.