Logotype
Beslut vid Sleep Cycles årsstämma 2024
april 11, 2024, 11:00
Regulatory information
Göteborg, Sverige, 11 april 2024 — Vid Sleep Cycle AB (publ):s årsstämma den 11 april 2024 fattades nedanstående beslut.

Fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning för räkenskapsåret 2023.

Vinstdisposition
I enlighet med styrelsens förslag beslutade årsstämman om utdelning med 2,30 kr per aktie, varav 1,30 kr per aktie utgör ordinarie utdelning för räkenskapsåret 2023 och 1,00 kr per aktie utgör extraordinär utdelning. Avstämningsdag fastställdes till den 15 april 2024. Utdelningen beräknas komma att utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg med början den 18 april 2024.

Ansvarsfrihet
Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val av styrelse
Till styrelseledamöter omvaldes Anne Broeng, Maciej Drejak och Mathias Høyer samt nyvaldes Hans Skruvfors. Anne Broeng omvaldes till styrelsens ordförande.

Arvode till styrelsen
Styrelsearvode beslutades att utgå med 735 000 kronor till ordföranden och 290 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna. För arbete i revisionsutskottet beslutades ersättning att utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 65 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i ersättningsutskottet beslutades ersättning att utgå med 65 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Val av revisor och arvode till revisor
Till bolagets revisor omvaldes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för tiden intill slutet av årsstämman 2025. Det beslutades att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Principer för valberedningen
I enlighet med valberedningens förslag beslutade årsstämman att anta nya principer för utseende av valberedningen att gälla tills vidare.

Ersättningsrapport
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens rapport över ersättningar enligt 8 kap. 53 a § aktiebolagslagen för räkenskapsåret 2023.

Beslut om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i bolaget genom en riktad emission av teckningsoptioner Serie 2024/2027 och erläggande av gratifikation
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om inrättande av ett incitamentsprogram för anställda i bolaget genom en riktad emission av teckningsoptioner med rätt till teckning av nya aktier i bolaget samt om erläggande av gratifikation. Bolaget ska utge högst 800 000 teckningsoptioner som ger rätt till teckning av 800 000 nya aktier. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma anställda i bolaget. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna äga rum under perioden från och med den 15 maj 2027 till och med den 15 juni 2027. Teckningskursen ska uppgå till 160 procent av 37,03 kronor, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktier i bolaget under perioden om 10 handelsdagar som föregick årsstämman. Som en del av incitamentsprogrammet erhåller deltagaren en gratifikation i form av ett bruttolönetillägg där nettolönen motsvarar det belopp som deltagaren betalat för teckningsoptionerna. Den totala lönekostnaden exklusive sociala avgifter får inte överstiga 60 000 kronor och högst omfatta 10 000 optioner per deltagare. I det fall samtliga teckningsoptioner utnyttjas kommer antalet aktier öka med 800 000, vilket motsvarar en utspädning om högst cirka 3,8 procent av aktierna och rösterna baserat på bolagets nuvarande antal aktier.

För mer information se www.sleepcycle.com eller kontakta:

Per Andersson
CFO och Head of Investor Relations

[email protected]
+46 70 939 5327

Jonna Grenfeldt
PR Manager
[email protected]
+46 707 357 539

Om Sleep Cycle
Med miljoner dagliga aktiva användare och över två miljarder nätter analyserade i fler än 150 länder är Sleep Cycle den ledande appen för sömnmonitorering och en av de mest använda tjänsterna för förbättring av sömnhälsa världen över. Sleep Cycles uppdrag är att förbättra den globala hälsan genom att få människor världen över att sova bättre. Sedan lansering 2009 har Sleep Cycle hjälpt miljoner människor förstå sina sömnvanor och förbättra sin sömn. Mobilapplikationen hjälper användare somna lättare, läser av och analyserar sömnen under natten, väcker användaren i lätt sömnfas och ger insikt i hur sömnkvalitet på bästa sätt förbättras. Sleep Cycle är en av världens mest omfattande källor för sömnstatistik och bidrar till sömnforskning och rapportering över hela världen. Sleep Cycle är noterat på Nasdaq Stockholm under tickern SLEEP och har sitt huvudkontor i Göteborg, Sverige.

Downloads