Bolagsstyrning

BolagsstyrningBolagsstämmaBolagsordningStyrelse och utskottLedningsgruppRevisorValberedningErsättning till ledande befattningshavareWhistleblowingCode of conduct
Bolagsordning

Bolagsordning för Sleep Cycle, organisationsnummer 556614-7368, antagen på extra bolagsstämma den 3 maj 2021.

1 § Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Sleep Cycle AB (publ).

2 § Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

3 § Bolagets verksamhet
Bolagets huvudsakliga verksamhet är att utveckla sömn- och hälsorelaterade appar för smarta telefoner och läs- plattor samt websidor. Hantera internationell distribution av produkter och tjänster inom mjukvarubranschen.

4 § Aktiekapital och aktier
Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 18 000 000 och till högst 72 000 000.

5 § Räkneskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

6 § Styrelse
Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

7 § Revisor
Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktori- serad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Deltagande på årsstämma
En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid- sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstäm- man endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i före- gående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas: 

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd; 
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberät- telse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncern- resultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställandeavarvodenåtstyrelsenochrevisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Ort för bolagsstämma
Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm.

13 § Avstämningsbolag
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsre- gister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. 

Bolagsordning

Ladda ner

Anmäl dig för att få senaste nyheter från Sleep Cycle

Sleep Cycle is committed to protecting and respecting your privacy, and we’ll only use your personal information to administer your account and to provide the products and services you requested from us. From time to time, we would like to contact you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent to us contacting you for this purpose, please tick below to say how you would like us to contact you:

In order to provide you the content requested, we need to store and process your personal data. If you consent to us storing your personal data for this purpose, please tick the checkbox below.

You can unsubscribe from these communications at any time. For more information on how to unsubscribe, our privacy practices, and how we are committed to protecting and respecting your privacy, please review our Privacy Policy.

Cookies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magna ullamcorper amet tellus proin odio. Porttitor dignissim vitae malesuada egestas.
DeclineAccept