Logotype

Bolagsordning

Bolagsordning för Sleep Cycle, organisationsnummer 556614-7368, antagen på extra bolagsstämma den 3 maj 2021.

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Sleep Cycle AB (publ).

2 § Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Göteborg.

3 § Bolagets verksamhet

Bolagets huvudsakliga verksamhet är att utveckla sömn- och hälsorelaterade appar för smarta telefoner och läs- plattor samt websidor. Hantera internationell distribution av produkter och tjänster inom mjukvarubranschen.

4 § Aktiekapital och aktier

Aktiekapitalet ska uppgå till lägst 500 000 kronor och till högst 2 000 000 kronor. Antalet aktier ska uppgå till lägst 18 000 000 och till högst 72 000 000.

5 § Räkneskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) styrelseledamöter.

7 § Revisor

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktori- serad revisor eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet.

9 § Deltagande på årsstämma

En aktieägare får delta vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, mid- sommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstäm- man endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i före- gående stycke.

10 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberät- telse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncern- resultaträkning och koncernbalansräkning;
 8. beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
 9. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 10. fastställande av antalet styrelseledamöter och, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
 11. fastställandeavarvodenåtstyrelsenochrevisorerna;
 12. val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter;
 13. annat ärende, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551). Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman.

12 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Göteborg eller Stockholm.

13 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsre- gister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.