Bolagsstyrning

BolagsstyrningBolagsstämmaBolagsordningStyrelse och utskottLedningsgruppRevisorValberedningErsättning till ledande befattningshavareWhistleblowingCode of conduct
Bolagsstämma

Bolagsstämman är det högsta beslutsfattande organet i Sleep Cycle. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande som deras respektive aktieinnehav representerar. Regler som styr bolagsstämman, och vad som ska beslutas vid den, går att finna i aktiebolagslagen och bolagsordningen. Sleep Cycles räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. Årsstämman ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets slut.

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Information om att kallelse har skett annonseras i Svenska Dagbladet. Bolaget ska senast i samband med delårsrapporten för det tredje kvartalet offentliggöra när och på vilken ort årsstämman kommer att hållas. Kallelse till årsstämma ska utfärdas tidigast sex veckor och senast fyra veckor före stämman.

För att få delta i stämman ska aktieägare anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen. Aktieägare som inte kan delta på stämman personligen får företrädas av ombud med fullmakt. Styrelsen får även besluta att aktieägare ska kunna rösta för sina aktier per post före bolagsstämma. I samband med kallelsens utfärdande lämnas information om formerna för bolagsstämman samt tid och sätt för anmälan till bolagsstämman.

En aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid en bolagsstämma ska skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran ska ha kommit Sleep Cycle tillhanda minst sju veckor före bolagsstämman, eller i sådan tid att ärendet kan införas i kallelsen. Vad gäller förslag till beslut i ärenden som redan finns upptagna på dagordningen och där det inte följer av lag att förslag måste framläggas viss tid i förväg, har aktieägare rätt att lägga fram sådana förslag under perioden fram till dess att bolagsstämman hålls (inklusive under bolagsstämman). 

Av dagordningen för bolagsstämman följer vilka ärenden som är föremål för beslut av bolagsstämman respektive vilka ärenden som är informationspunkter. Ärenden på dagordningen som kräver beslut av bolagsstämman är föremål för bindande omröstning genom att aktieägarna röstar för eller emot alternativt avstår från att rösta i frågan. Alla aktieägare har vidare rätt att, i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen, på bolagsstämman ställa frågor till styrelsen och VD om de ärenden som tas upp på bolagsstämman och bolagets förhållanden till annat koncernföretag samt vid årsstämman ställa frågor om bolagets och koncernens ekonomiska situation.

Årsstämma 2022

Årsstämma i Sleep Cycle AB (publ), hölls den 10 maj 2022 kl. 10.00 på Västsvenska Handelskammaren, Parkgatan 49, 411 38 Göteborg. Vänligen finn all relaterad dokumentation till stämman nedan.

Stämmoprotokoll årsstämma 2022

Ladda ner

Kommuniké årsstämma 2022 Sleep Cycle AB (publ)

Kallelse årsstämma 2022

Valberedningens motiverade yttrande årsstämma 2022

Ersättningsrapport 2021

Revisorsyttrande - ersättning till ledande befattningshavare

Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram 2022-2025

Villkor teckningsoptioner 2022-2025

Anmäl dig för att få senaste nyheter från Sleep Cycle

Sleep Cycle is committed to protecting and respecting your privacy, and we’ll only use your personal information to administer your account and to provide the products and services you requested from us. From time to time, we would like to contact you about our products and services, as well as other content that may be of interest to you. If you consent to us contacting you for this purpose, please tick below to say how you would like us to contact you:

In order to provide you the content requested, we need to store and process your personal data. If you consent to us storing your personal data for this purpose, please tick the checkbox below.

You can unsubscribe from these communications at any time. For more information on how to unsubscribe, our privacy practices, and how we are committed to protecting and respecting your privacy, please review our Privacy Policy.

Cookies

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Magna ullamcorper amet tellus proin odio. Porttitor dignissim vitae malesuada egestas.
DeclineAccept