Logotype

Ersättning till ledande befattningshavare

Image removed

Allmän information

Dessa riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (”Riktlinjerna”) omfattar ersättning för Sleep Cycle AB (publ):s (”Sleep Cycle” eller ”Bolaget”) ledande befattningshavare, inklusive verkställande direktören. Riktlinjerna är framåtblickande, d.v.s., de ska tillämpas på ersättningar som avtalas och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar efter det att riktlinjerna antagits av årsstämman 2021. Dessa riktlinjer omfattar inte ersättningar som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av Bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

Bolagets affärsstrategi är i korthet att ge människor möjlighet att sova bättre for att förbättra den globala hälsan. Sleep Cycle utvecklar en lösning för sömnhälsan och en applikation för sömnmonitorering. Sleep Cycles vision är att bli den globalt marknadsledande lösningen för sömnhälsa. För ytterligare information om Bolagets affärsstrategi, vänligen se www.sleepcycle.com. En framgångsrik implementering av Bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Bolaget kan rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och ledande befattningshavare. För detta krävs att Bolaget kan erbjuda konkurrenskraftig ersättning. Dessa Riktlinjer möjliggör att Bolaget kan erbjuda ledande befattningshavare en konkurrenskraftig totalersättning. Sleep Cycles ersättning ska även syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Det har inrättats långsiktiga aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram i Bolaget. Sådana program har beslutats av bolagsstämman och omfattas därför inte av dessa riktlinjer.1 Styrelsen bedömer att möjligheten till en väl avvägd fast ersättning kombinerat med möjligheten att delta i aktierelaterade incitamentsprogram som beslutats av bolagsstämman samt möjligheten till rörlig ersättning kommer att möjliggöra för Sleep Cycle att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare och ledande befattningshavare i egenskap av konkurrenskraftig arbetsgivare.

Former av ersättning

Ersättningen ska vara marknadsmässig och får bestå av följande komponenter: fast kontantlön, rörlig kontantersättning, pensionsförmåner och andra förmåner. Bolagsstämman kan därutöver besluta om aktie- och aktiekursrelaterad ersättning.

Fast ersättning

De ledande befattningshavarnas fasta ersättning revideras på årsbasis och ska vara konkurrenskraftig och baseras på individens kompetens, ansvar och prestation.

Rörlig ersättning

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa Riktlinjer ska syfta till att främja Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Rörlig kontantersättning ska baseras på förutbestämda och mätbara kriterier, vilka kan vara finansiella eller icke-finansiella, ska kopplas direkt eller indirekt till uppnåendet av Sleep Cycles affärsstrategi och ska mätas under en period om ett eller ett flertal år. De kan även utgöras av individanpassade, kvantitativa eller kvalitativa mål. Kriterierna ska vara utformade så att de främjar Bolagets affärsstrategi och långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet. Ytterligare rörlig kontantersättning kan tilldelas under extraordinära omständigheter, antingen i syfte att rekrytera eller behålla ledande befattningshavare eller som ersättning för extraordinära prestationer utöver individens ordinarie uppgifter, förutsatt att sådana extraordinära omständigheter är tidsbegränsade och endast göras på individuell basis. Den totala rörliga kontanta ersättningen får uppgå till högst 100 procent av ledande befattningshavares fasta årliga kontanta lön. I vilken utsträckning kriterierna för tilldelning av rörlig kontantersättning har uppfyllts ska fastställas och utvärderas när mätperioden har avslutats, och för finansiella mål, baseras på den senaste finansiella informationen som offentliggjorts av Bolaget. Ersättningsutskottet utvärderar rörlig kontantersättning till verkställande direktören och verkställande direktören utvärderar rörlig kontantersättning till övriga befattningshavare.

Pension och sedvanliga förmåner

Pensionsförmåner ska vara premiebestämda och säkras genom premiebetalningar till försäkringsbolag. Rörlig kontantersättning berättigar inte till pensionsförmåner. Andra möjliga förmåner ska vara sedvanliga och underlätta för ledande befattningshavares förmåga att utföra sina uppgifter, såsom företagshälsovård, sjukvårdsförsäkring och bilförmån. Storleken på pensionspremierna och andra sedvanliga förmåner får sammanlagt uppgå till högst 30 procent av den fasta årliga kontantlönen. Sleep Cycle kan istället tillhandahålla löneväxling på begäran av en ledande befattningshavare, under förutsättning att den totala kostnaden för Bolaget i stort är densamma. För personer som ingår i koncernledningen och som inte är bosatta i Sverige får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande regler eller fast lokal praxis, varvid dessa Riktlinjers övergripande ändamål så långt möjligt ska tillgodoses.

Upphörande av anställning

Vid uppsägning får uppsägningstiden vara högst tolv månader. Fast kontantlön under uppsägningstiden och avgångsvederlag får sammantaget inte överstiga ett belopp motsvarande den fasta kontantlönen för ett år. Vid uppsägning från befattningshavarens sida får uppsägningstiden vara högst tolv månader, utan rätt till avgångsvederlag. Därutöver kan ersättning för eventuellt åtagande om konkurrensbegränsning utgå. Sådan ersättning ska kompensera för eventuellt inkomstbortfall och ska endast utgå i den utsträckning som den tidigare befattningshavaren saknar rätt till avgångsvederlag. Ersättningen ska uppgå till högst 60 procent av den genomsnittliga månatliga ersättningen (såväl fast som rörlig) som betalats av Bolaget under de föregående tolv månaderna vid tidpunkten för uppsägningen och utgå under den tid som åtagandet om konkurrensbegränsning gäller, vilket ska vara högst tolv månader efter anställningens upphörande för ledande befattningshavare.

Lön och anställningsvillkor för anställda

Vid beredningen av styrelsens förslag till dessa Riktlinjer har lön och anställningsvillkor för Bolagets anställda beaktats genom att ta del av uppgifter om anställdas totalersättning, ersättningens komponenter samt ersättningens ökning och ökningstakt över tid.

Frångående av riktlinjerna

Styrelsen får besluta att tillfälligt frångå Riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det och ett avsteg är nödvändigt för att tillgodose Bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, eller för att säkerställa Bolagets ekonomiska bärkraft.

Beslutsprocessen för att fastställa, se över och genomföra riktlinjerna

Styrelsen har inrättat ersättningsutskottet. I ersättningsutskottets uppgifter ingår att bereda styrelsens beslut om förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare. Styrelsen ska upprätta förslag till nya riktlinjer åtminstone vart fjärde år och lägga fram förslaget för beslut vid årsstämman. Riktlinjerna ska gälla till dess att nya riktlinjer antagits av bolagsstämman. Ersättningsutskottet ska även förbereda beslut till ersättningsrelaterade frågor, inklusive beslut att frångå Riktlinjerna, följa och utvärdera program för rörliga ersättningar för bolagsledningen, tillämpningen av Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i Bolaget.

Ersättningsrapport 2023

Ersättningsrapport 2022

Ersättningsrapport 2021