Logotype

Styrelse och utskott

Anne Broeng

Anne Broeng

Styrelseordförande sedan 2023. Styrelseledamot och ordförande Revisionsutskott sedan 2020. Ledamot Ersättningsutskott sedan 2024

Född: 1961

Utbildning: M.Sc. Civilekonom vid Aarhus Universitet.

Anne arbetar professionellt med styrelsearbete och har bred erfarenhet av publika och privata bolag. Tidigare verkade hon som koncernchef, CFO och CIO för PFA Pension.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Velliv och Asta & Jul.P Justesen Fond. Styrelseledamot i Energi Danmark A/S, VKR Holding, Aquaporin A/S och Rambøll Gruppen. Vice styrelseordförande i ideella organisationen Børns vilkår.

Tidigare styrelsebefattningar: Flertalet styrelseuppdrag, bland andra Nasdaq Europe, Danske Commodities, Velux och IFU.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 10 000

Teckningsoptioner: -

Mathias Høyer

Mathias Høyer

Styrelseledamot och ledamot Revisionsutskott sedan 2023. Ordförande Ersättningsutskott sedan 2024

Född: 1992

Utbildning: M.Sc. i finansiell ekonomi vid University of Oxford.

Mathias har erfarenheter som investeringsansvarig inom private equity med fokus på investeringar i noterade och onoterade teknikbolag. Han arbetar idag som CFO i Booksy Group Corp.

Övriga styrelseuppdrag: -

Tidigare styrelsebefattningar: -

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 14 107

Teckningsoptioner: -

Maciej Drejak

Maciej Drejak

Styrelseledamot sedan 2023

Född: 1978

Utbildning: Naturvetenskaplig gymnasieutbildning.

Maciej har en bakgrund som utvecklare, systemarkitekt och entreprenör. Maciej är grundare och huvudägare av Sleep Cycle och innehar genom bolag 43 procent av aktierna och rösterna i Sleep Cycle. Utöver Sleep Cycle har han även grundat Ninja Games AB och Everdrone AB. Han har också utvecklat flera framgångsrika appar, websidor och andra applikationer. Maciej Drejak arbetar idag som ansvarig för mjukvaruutveckling på Everdrone AB.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Everdrone AB, h265 AB, MCGA AB och Velvet Cichlid AB.

Tidigare styrelsebefattningar: -

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i bolaget: 8 707 984

Teckningsoptioner: -

Hans Skruvfors

Hans Skruvfors

Styrelseledamot sedan 2024

Född: 1980

Utbildning: M.Sc. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm.

Hans har erfarenheter som ledare inom snabbväxande och dataintensiva bolag. Han arbetar idag som VD på Foodora AB och har tidigare haft ett antal ledande roller inom Nepa AB, ett bolag som genom en plattform erbjuder data och insikter kring kundbeteenden.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Volumental AB.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseledamot i Humble Group AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: -

Teckningsoptioner: -

Revisionsutskott

Sleep Cycle har ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Anne Broeng (ordförande) och Mathias Høyer. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Alla ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.

Ersättningsutskott

Sleep Cycle har ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter: Mathias Høyer (ordförande) och Anne Broeng. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, ersättningsriktlinjer samt ersättningsrapporten, övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och sådana som har avslutats under året för de ledande befattningshavarna samt utvärdera tillämpningen av ersättningsriktlinjerna för de ledande befattningshavarna antagna vid årsstämman, så väl som de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Ersättningsutskottet ska löpande, och alltid efter dess möten, rapportera dess beslut, förslag, noteringar, slutsatser m.m. skriftligt till styrelsen.

Image removed