Logotype

Styrelse och utskott

Lars Berg

Lars Berg

Styrelseordförande och Ordförande Ersättningsutskott sedan 2020

Född: 1947

Education: B.Sc. Civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg. Lars Berg har en gedigen bakgrund som Koncernchef och VD, bland annat som VD för Telia. Han har även varit medlem av koncernledningen i Ericsson samt ledamot i direktionen för den tyska Mannesmanngruppen med ansvar för telekomverksamheten.

Övriga styrelseuppdrag: -

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i NORMA Group SE och Net Insight AB. Styrelseledamot i Bio Electric Solutions LGJ AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

Aktieinnehav i bolaget: 38 015

Teckningsoptioner: 200 motsvarande 24 000 aktier

Anne Broeng

Anne Broeng

Styrelseledamot och Ordförande Revisionsutskott sedan 2020

Född: 1961

Utbildning: M.Sc. Civilekonom vid Aarhus Universitet. Anne arbetar professionellt med styrelsearbete och har bred erfarenhet av publika och privata bolag. Tidigare verkade hon som Group EVP, CFO och CIO för PFA Pension.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Velliv och Asta & Jul.P Justesen Fond. Styrelseledamot i Ramboll Group A/S, NNIT A/S, VKR Holding, Aquaporin A/S, och ATP.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseledamot i Nasdaq Nordic ltd., Danske Commodities, Bikuben Fonden, Købmand Hermand Sallings Fond och närstående bolag samt Pension Danmark.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 10 000

Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier

Olof Nilsson

Olof Nilsson

Styrelseledamot och ledamot Revisionsutskott sedan 2020

Född: 1969

Utbildning: M.Sc. Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Olof ansluter sig till Sleep Cycle styrelse med 25 års erfarenhet från riskkapitalbranschen som VC-investerare, entreprenör och styrelsearbete. Tidigare har Olof arbetat som chef för tidiga investeringar i den svenska statliga pensionsfonden AP6 där han även lanserade ett nytt mandat att investera i amerikanska teknikfonder och innan dess var han co-founder och COO på inkubatorn IQube.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Matchi AB. Styrelseledamot i High Estate AB, High Estate Holding 1 AB och Boka Direkt Group Nordic AB. Verkställande direktör och styrelsesuppleant i ViOchO1 Advisers AB.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i Bokadirekt i Stockholm AB och Aumar AB. Styrelseledamot i Yanzi Networks AB, Apotea AB, FPV Holding AB, Apolea holding AB och Yanzi Networks Holdings AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 428

Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier

Rasmus Järborg

Rasmus Järborg

Styrelseledamot och ledamot Ersättningsutskott sedan 2020

Född: 1976

Utbildning: M.Sc. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Rasmus har en bakgrund och gedigen erfarenhet från digitalisering och digitala kanaler inom finansbranschen. Han arbetar sedan 2018 som Vice VD och Chief Product Officer på Nordnet. Hans bakgrund innehåller flertalet ledande befattningar på SEB, såsom Chief Strategy Officer samt ansvarig för bankens digitalisering och digitala kanaler. Tidigare har Rasmus även arbetat på den globala investmentbanken UBS i London.

Övriga styrelseuppdrag: -

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseordförande i Shareville AB. Styrelseledamot i Nordnet Ventures AB.

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 32 000

Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier

Ödgärd Andersson

Ödgärd Andersson

Styrelseledamot sedan 2021

Född: 1972

Utbildning: M.Sc. Civilingenjör vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Ödgärd är CEO på Zenseact AB, ett bolag med uppdrag att skapa programvara för autonoma bilar. Med stor erfarenhet inom teknisk innovation och telekombranschen, har hon en bakgrund inom ett antal olika befattningar på Volvo Car Group, bland annat Chief Digital Officer och VP Vehicle SW & Electronic. Innan sina år inom bilindustrin arbetade Ödgärd i över 20 år inom telekombranschen inom Ericsson, som bland annat VP Vehicle SW & Electronics och som chef för Ericssons Göteborgskontor.

Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i Volvo Car Technology Fund AB. Verkställande direktör i ZENSEACT AB.

Tidigare styrelsebefattningar: Styrelseledamot i Opus Group AB (publ).

Oberoende i förhållande till bolaget och ledningen: Ja

Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

Aktieinnehav i bolaget: 428

Teckningsoptioner: 100 motsvarande 12 000 aktier

Revisionsutskott

Sleep Cycle har ett revisionsutskott bestående av två ledamöter: Anne Broeng (ordförande) och Olof Nilsson. Revisionsutskottet ska, utan att det påverkar styrelsens ansvar och uppgifter i övrigt, bland annat övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt biträda vid förberedelse av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Alla ledamöter i revisionsutskottet är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning samt i förhållande till större aktieägare.

Ersättningsutskott

Sleep Cycle har ett ersättningsutskott bestående av två ledamöter: Lars Berg (ordförande) och Rasmus Järborg. Ersättningsutskottet ska bereda styrelsens beslut i ärenden avseende ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare, ersättningsriktlinjer samt ersättningsrapporten, övervaka och utvärdera program för rörlig ersättning, både pågående och sådana som har avslutats under året för de ledande befattningshavarna samt utvärdera tillämpningen av ersättningsriktlinjerna för de ledande befattningshavarna antagna vid årsstämman, så väl som de nuvarande ersättningsstrukturerna och ersättningsnivåerna i Bolaget. Ersättningsutskottet ska löpande, och alltid efter dess möten, rapportera dess beslut, förslag, noteringar, slutsatser m.m. skriftligt till styrelsen.

Image removed