Logotype

Valberedning

Image removed

Bolag som följer Koden ska ha en valberedning. Enligt Koden ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses. Valberedningen ska enligt Koden bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i för- hållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning.

Vid årsstämman som hölls den 19 maj 2021 beslutades att anta följande principer för valberedningen.

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, tillsammans med styrelsens ordförande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som är tillgänglig för bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte.

Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utses till valberedningens ordförande om inte valberedningen enhälligt utser en annan ledamot i valberedningen till ordförande. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre utgör någon av de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter i enlighet med denna instruktion. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete har avslutats och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta sådan ledamot, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett en representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

 • stämmoordförande;
 • antal styrelseledamöter, styrelseledamöter, och styrelseordförande;
 • styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete;
 • revisorer och arvode för bolagets revisorer;
 • samt ändringar i tillämplig valberedningsinstruktion, i den mån så anses erforderligt.

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag i övrigt fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före årsstäm- man. Ersättning ska inte utgå till ledamöter i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete, exempelvis kostnader för externa rådgivare som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen ska kunna fullgöra sitt uppdrag. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Inför årsstämma 2023

Valberedningen i Sleep Cycle utsedd

Enligt den instruktion för valberedningen i Sleep Cycle som antogs på årsstämman 19 maj 2021 ska valberedningen, utöver styrelsens ordförande, bestå av representanter för de tre röstmässigt största ägarregistrerade aktieägarna per den 30 september året innan det år då årsstämman infaller.

Efter att de tre största aktieägarna utsett varsin representant har styrelsens ordförande sammankallat valberedningen till dess första möte. Valberedningen består av följande ledamöter:

 • Mathias Høyer, utsedd av MCGA AB och H265 AB som respektive representerar 21,05% av rösterna och tillsammans representerar 42,1% av rösterna.
 • Erik Olsson, utsedd av GLA Invest SA som representerar 22,7% av rösterna.
 • Anna Sundberg, utsedd av Handelsbanken Fonder som representerar 7,1% av rösterna.
 • Lars Berg, styrelseordförande i Sleep Cycle.

Valberedningen representerar tillsammans 71,9% av rösterna i bolaget. Valberedningen har utsett Anna Sundberg till ordförande.

Valberedningen ska förbereda och för årsstämman presentera följande beslutsförslag:

 • Stämmoordförande
 • Antal styrelseledamöter
 • Styrelseledamöter
 • Styrelseordförande
 • Styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete
 • Revisorer
 • Arvode för bolagets revisorer
 • I den mån så anses erforderligt, ändringar i tillämplig valberedningsinstruktion

Valberedningen ska i samband med sitt uppdrag fullgöra de uppgifter som enligt aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning ankommer på valberedningen.

Information om valberedningens arbete samt instruktionen till valberedningen återfinns på bolagets hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida – www.sleepcycle.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningen på bolagets adress eller genom e-post till [email protected] För att ge valberedningen möjlighet att beakta ett förslag måste det ha inkommit till valberedningen i god tid före årsstämman, dock senast den 8 februari 2023.