Logotype

Ett hållbarhetsarbete som bygger kund- och affärsnytta

Sleep Cycles mission är att förbättra den globala hälsan genom att hjälpa människor att sova bättre. Med detta som utgångspunkt bedriver vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

God sömn är lika viktigt för vår hälsa som kost och rörelse. Med Sleep Cycles digitala sömntjänster får användaren hjälp med att somna, sova gott, vakna mer utvilad och bättre förstå orsak till och verkan av sina sömnvanor. Genom att påverka vår sömn kan vi också påverka hur vi mår under dygnets vakna timmar. Vår vision handlar om en globalt förbättrad sömnhälsa. För bättre sömn leder till friskare människor vilket är centralt för en välmående värld, där sociala och ekonomiska värden skapas i takt med att prestation, innovationskraft och uthållighet gynnas.

FEM FOKUSOMRÅDEN PEKAR UT RIKTNINGEN

Att bedriva ett långsiktigt hållbarhetsarbete är för oss en självklarhet och inom ramen för vår verksamhet har fem områden identifierats som de viktigaste för oss att arbeta med, följa upp och rapportera kring. Vi ser också att vår verksamhet kan bidra till ett antal av FN:s Globala mål.

Genom att kraftsamla kring dessa fem hållbarhetsområden är vår ambition att på alla sätt bidra till att maximera de positiva värden som vår sömntjänst skapar för våra användare, medarbetare, partners, hälsosektorn och ägare. I vårt ansvar ligger också att minimera verksamhetens risker genom proaktivt hållbarhetsarbete, robusta processer, regelefterlevnad och hög affärsetik.

VÅRA FOKUSOMRÅDEN

1. Hållbara kundrelationer

Att skydda våra användares personliga hälsodata och värna om deras integritet är affärskritiskt för oss. Användaren har alltid kontroll över sin egen data.

Så här skapar vi hållbara kundrelationer

Ambition

Stärka den hållbara kundrelationen och erbjuda en positiv kundupplevelse.

Väsentliga frågor

 • Kundintegritet
 • Kundnöjdhet
 • Globalt tillgängligt produktutbud

Koppling till

FN-mål

2. Attraktiv arbetsgivare

Som arbetsgivare är det självklart för oss att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö som präglas av jämställdhet och inkludering, och som ger varje medarbetare möjlighet att växa i sin yrkesroll.

Så här skapar vi en attraktiv arbetsplats

Ambition

En innovativ arbetsplats där människor trivs och ges god möjligheter att utvecklas.

Väsentliga frågor

 • Goda arbetsvillkor
 • Jämställdhet
 • Inkludering
 • Hälsa & säkerhet

Koppling till FN-mål

3. Global hälsa

Att förbättra människors sömn och hälsa är Sleep Cycles syfte och det som driver vår affär. Vår enorma sömndatabas är inte bara en central källa för innovativ utveckling av vår produkt, utan även en stor bidragare till global sömnvetenskap.

Så här arbetar vi för att främja global hälsa

Ambition

Bidra till ökad hälsa och bättre livskvalitet för människor globalt.

Väsentliga frågor

 • Globalt hälsoarbete
 • Sömnforskning
 • Sprida/dela kunskap

Koppling till FN-mål

4. Minskat klimatavtryck

Sleep Cycles ambition är att minimera vår påverkan på miljö och klimat. Genom att i ett första steg kartlägga de utsläpp som vår verksamhet ger upphov till, kommer vi i nästa steg kunna sätta mål och ta fram en plan för hur utsläppen ska reduceras över tid.

Så här arbetar vi med att minska klimatavtrycken

Ambition

Reducera verksamhetens klimatavtryck längs värdekedjan.

Väsentliga frågor

 • Direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser
 • Energianvändning

Koppling till FN-mål

5. Ansvarsfullt företagande

Sleep Cycle ska bedriva en verksamhet baserad på etiska affärsmetoder och regelefterlevnad i alla delar av verksamheten. Nolltolerans mot alla former av korruption råder.

Så här främjar vi ansvarsfullt företagande

Ambition

Bedriva en ansvarsfull verksamhet baserad på gällande lagar och sunda affärsprinciper.

Väsentliga frågor

 • Affärsetik
 • Antikorruption
 • Code of Conduct
 • Policy-dokument

Koppling till FN-mål