Logotype

Hållbarhet

Sleep Cycle erbjuder en av världens mest använda sömntjänster och är en viktig del i miljontals människors liv. Vårt syfte är att hjälpa människor till en bättre sömn och därigenom bidra till ökad livskvalitet och bättre hälsa. Med utgångspunkt i detta bedriver vi ett långsiktigt hållbarhetsarbete som i alla delar präglas av ett affärsetiskt, socialt och miljömässigt ansvar.

Vi har identifierats fem områden som de viktigaste för oss att arbeta med, följa upp och rapportera kring. Genom att kraftsamla kring dessa fem hållbarhetsområden är vår ambition att på alla sätt bidra till att maximera de positiva värden som verksamheten skapar för våra användare, medarbetare, forskare/hälsosektorn och ägare. Vi ser också att vår verksamhet kan bidra till ett antal av FN:s globala mål.

Våra fem fokusområden

1. Kund-integritet

Strikt regelefterlevnad för att skydda kundens data.

2. Attraktiv arbetsplats

Förbli en attraktiv arbetsplats genom att erbjuda en hälsosam arbetsmiljö där med-arbetarna trivs och utvecklas.

3. Förbättra global hälsa

Hjälpa människor att sova bättre och på så sätt bidra till bättre livskvalitet och global hälsa.

4. Deltagande i forskning

Delta i forsknings-projekt för att utnyttja vår data till fullo och sprida kunskap om sömnens betydelse.

5. Hållbart produktutbud

Sträva efter att göra Sleep Cycle globalt tillgänglig på alla enheter.

  

1. Med kundens integritet i fokus

Användarna av Sleep Cycles sömntjänst delar på frivillig bas sin sömndata med oss. Att hantera personlig sömn- och hälsodata på ett sätt som bygger fortsatt förtroende och kundnöjdhet är därför affärskritiskt för Sleep Cycle. Grundläggande för god kundintegritet är att den baseras på efterlevnad av lagar och interna regelverk som anger hur användarens sömn- och hälsodata ska skyddas respektive får användas.

I samband med att den europeiska dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft tillsattes en Data Protector Officer som involveras löpande i alla processer där personuppgifter hanteras och lagras för att säkerställa att behandlingen av dessa uppgifter utgår från en laglig grund samt att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas.

Utgångspunkten för vårt arbete med kundintegritet är följande:

  • Ingen data överförs från användarens enhet utan användarens aktiva och direkta tillåtelse, som användaren kan återkalla när som helst.
  • Den sömndata som användaren väljer att dela med sig av, lagras med krypterad uppladdning i molnbaserade datacenter och används i anonymiserad och aggregerad form.
  • Våra data- och riskhanteringspolicyer är styrande för arbetet och anger godkända autentiseringsmetoder samt beskrivningar av hur dataåtkomst på rollnivå ska ske.

Vi genomför kontinuerligt interna informationsinsatser för att säkerställa en hög medvetenheten hos medarbetarna om vikten av kundintegritet tillsammans med en god kunskap om de regelverk som styr hanteringen av personuppgifter.

2. Attraktiva arbetsplatser

Vi är övertygade om att medarbetare med olika bakgrund, kön, ålder och erfarenhet berikar verksamheten och gör oss till en mer kreativ, lönsam och effektiv organisation. Vårt uppdrag som arbetsgivare är därför att vara en attraktiv arbetsplats som erbjuder en jämställd, inkluderande och hälsosam arbetsmiljö där medarbetarna trivs och får goda möjligheter till individuell utveckling. Därtill en arbetsplats där det råder en självklar nolltolerans mot diskriminering och sexuella trakasserier, och där det finns möjlighet att anpassa arbetet till rådande livs- och familjesituation.

Vårt starka fokus på att erbjuda våra medarbetare en attraktiv arbetsplats ligger i linje med FN:s globala mål nummer åtta om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande ekonomisk tillväxt.

3. Bidrag till en bättre global hälsa

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter att nå full potential och att bidra till samhällsutvecklingen. Med vår sömntjänst hjälper vi människor till en bättre sömn och kan på så sätt bidra till en bättre individuell livskvalitet och i förlängningen till en bättre global hälsa. Vi vet redan att vår tjänst har en positiv inverkan på användarnas sömn då 72 procent säger att de sover bättre med hjälp av Sleep Cycles sömntjänst.

Vår strävan efter att bidra till bättre sömn stödjer FN:s globala mål nummer tre om att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.

4. Viktig insats för sömnforskningen

Sömnforskningen är relativt ung, och är till sin form utmanande eftersom den är beroende av stora mängder data kring människors sömn. I kraft av vår enorma sömndatabas kan vi göra en viktig insats för sömnforskningen globalt. Sleep Cycle samarbetar med en rad forskningsinstitutioner och universitet runt om i världen i syfte att öka förståelsen kring sömn och driva forskningen inom området framåt genom tillgång till anonymiserade och aggregerade sömndata.

Våra forskningssamarbeten stödjer FN:s globala mål nummer 17 om att alla världens länder måste uppnå ett partnerskap för att tillsammans stärka arbetet för en hållbar utveckling.

5. Hållbart produktutbud med global tillgänglighet

Sleep Cycle strävar efter att demokratisera tillgången till sömnhjälpmedel. Vårt bidrag är att säkerställa att vår sömntjänst kan användas på smarta mobiler och övriga smarta enheter över hela världen. Därtill att tjänsten är långsiktigt användbar genom att finnas tillgänglig och uppdaterad även för äldre versioner av mobiler och operativsystem.

Detta ställningstagande stödjer FN:s globala mål nummer tio om att minska ojämlikheter inom samhällen och mellan länder.

Uppförandekod sätter ramarna 

I vårt ansvar ligger också att minimera verksamhetens risker genom proaktivt hållbarhetsarbete, robusta processer, regelefterlevnad och hög affärsetik.

Sleep Cycles uppförandekod sätter ramarna för hur vi agerar som företag liksom för hur våra medarbetare agerar i relationen till kunder, leverantörer och övriga samhälle. Uppförandekoden omfattar alla medarbetare och samtliga bolag ägda eller kontrollerade av Sleep Cycle. 

Misstänka överträdelser kan rapporteras anonymt till vår visselblåsartjänst. 

Medvetna val för att minska miljöavtrycket

Den direkta negativa miljöpåverkan som vår verksamhet ger upphov till sker främst i samband med tjänsteresor och kontorslokalernas elförbrukning. Energiförbrukningen i de datacenter som driftas av tredjepartsleverantör står i sin tur för indirekta utsläpp från inköpt el, värme och kyla.

Med fokus på det som vi kan påverka direkt tar vi små men viktiga steg mot en minskad miljöbelastning. Det handlar framför allt om att minska vårt eget avtryck genom att nyttja tåg och kollektivtrafik vid tjänsteresor när så är möjligt.

Under 2022 kommer även delar av verksamheten flytta till nya kontorslokaler i en BREEAM-certifierad fastighet.