Logotype

Ansvarsfullt företagande

Sleep Cycle ska bedriva en verksamhet baserad på etiska affärsmetoder och regelefterlevnad i alla delar av verksamheten. Nolltolerans mot alla former av korruption råder.

Sleep Cycles uppförandekod sätter ramarna för hur vi agerar som företag liksom för hur våra medarbetare agerar i relationen till kunder, leverantörer och övriga samhället. Uppförandekoden är baserad på FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s förklaring om grundläggande principer och rättigheter och FN:s Global Compact. Under 2022 tog vi också fram en hållbarhetspolicy som definierar våra ställningstaganden och åtaganden. Uppförandekoden och hållbarhetspolicyn är tätt sammanlänkande och speglar väl vår kultur och förhållningssätt till vår omvärld och till varandra. De omfattar alla medarbetare och samtliga bolag ägda eller kontrollerade av Sleep Cycle.

TYDLIGA FÖRVÄNTNINGAR PÅ SAMARBETSPARTNERS

Utvecklingen av Sleep Cycles sömntjänster sker främst inom bolaget vilket gör att våra inköp är begränsade. Våra förväntningar på de leverantörer som vi samarbetar med är dock tydliga med krav på efterlevnad av mänskliga rättigheter, god affärsetik, lagar och regler. Vi hanterar dessa förväntningar som en del av avtalsprocessen för leverantörsavtal.

I vår strävan att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik ingår även att vi värnar om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

För den som vill uppmärksamma oss på att något otillbörligt skett eller om brister i regelefterlevnad, finns vår visselblåsarfunktion tillgänglig på vår hemsida för anonyma anmälningar. Under 2023 rapporterades inga ärenden via visselblåsarkanalen.

Student