Logotype

Hållbara kundrelationer

Att skydda våra användares personliga hälsodata och värna om deras integritet är affärskritiskt för oss. Användaren har alltid kontroll över sin egen data och alla uppgifter som de delar med oss sker anonymiserat på frivillig basis.

Kundintegritet är för oss en förtroendefråga och en grundläggande del i en god kundrelation. Vi värnar vår proaktiva kultur där kundintegriteten har högsta prioritet och hantering av kunddata baseras på god efterlevnad av lagar och interna regelverk, som anger hur uppgifterna ska skyddas respektive får användas. Grundläggande är att användaren själv alltid har kontroll över sin sömndata då all personlig data lagras lokalt på användarens enhet. För att vi ska få ta del av användarens sömn- och hälsodata krävs att denne aktivt lämnar sitt samtycke.

TYDLIGA RIKTLINJER FÖR HANTERING AV SÖMNDATA

I samband med att den europeiska dataskyddsförordningen GDPR trädde i kraft för några år sedan tillsatte vi en dedikerad funktion som involveras löpande i alla processer där personuppgifter hanteras och lagras. Huvuduppgiften är att säkerställa att behandlingen av dessa uppgifter utgår från en laglig grund samt att relevanta säkerhetsåtgärder vidtas.

Riktlinjerna för vårt arbete med kundintegritet är följande: 

  • Ingen sömn- eller hälsodata överförs från användarens enhet utan användarens aktiva och direkta tillåtelse, som användaren kan återkalla när som helst.
  • Den sömn- och hälsodata som användaren väljer att dela med sig av, lagras med krypterad uppladdning i molnbaserade datacenter.
  • Våra data- och riskhanteringspolicyer är styrande för arbetet och anger godkända autentiseringsmetoder samt beskrivningar av hur dataåtkomst på rollnivå ska ske.

VI VILL ALLTID GÖRA RÄTT I EN KOMPLEX VERKLIGHET

Sleep Cycle verkar på en global marknad där lagar och regelverk skiljer sig åt länder emellan, vilket gör frågan om när brott sker mot kundintegriteten komplex. Vi vill alltid göra rätt och har en nollvision vad gäller incidenter för bristande kundintegritet. I de fall en incident inträffar är vår ambition att alltid snabbt korrigera eventuella brister och dra lärdom av det inträffade för att säkerställa att det inte händer igen. Vår data klassas som hälsodata och därmed som personuppgifter som inte bara kräver en hög säkerhetsnivå utan även innebär att vi måste rapportera personuppgiftsincidenter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Vi genomför kontinuerligt interna informationsinsatser för att säkerställa en hög medvetenhet hos medarbetarna om vikten av kundintegritet tillsammans med en god kunskap om de regelverk som styr hanteringen av personuppgifter. Med sikte på vår nollvision och med utgångspunkt i svensk lagstiftning, mäter vi i ett första steg de incidenter som ska rapporteras till IMY. Under 2022 rapporterades noll incidenter avseende kundintegritet till IMY.

EN NÖJD KUND ÄR EN ÅTERKOMMANDE KUND

Sleep Cycle har många återkommande kunder som kontinuerligt använder vår sömntjänst. I första hand för att sova bättre men också för att vårt digitala sömnverktyg bidrar med bättre förståelse för individuella sömnvanor och motivation för att förändra dessa. Ett mått på kundnöjdhet är också de höga betyg som våra användare ger oss på GooglePlay och AppStore. Vi arbetar ständigt med att förbättra användarfunktioner. Bland annat genom att göra det enklare att själv söka information, liksom att snabbt besvara de användare som vänder sig direkt till vår kundtjänst.

PRODUKTUTVECKLING FÖR ANVÄNDARNYTTA

Sleep Cycle satsar stor kraft på att utveckla och förfina våra sömntjänster för att skapa största möjliga användarnytta. Vi blir ständigt bättre på att utveckla nya funktioner med hjälp av AIbaserad analys samtidigt som vi är beroende av att våra användare aktivt delar sin sömndata med oss för att personifiera och skräddarsy tjänsten. I början av 2022 lanserades Sleep Goal som syftar till att gynna regelbundna sömnvanor genom att hjälpa användaren att planera för regelbundna sömnrutiner. Med utgångspunkt i vår långa erfarenhet av att analysera sömndata har vi fortsatt utvecklingen av funktioner kopplade till snarkningar. Ett genombrott kom då vi upptäckte hur snarkningar från olika personer i samma rum kan identifieras med hjälp av maskininlärning och en ny algoritm. Vi kallar funktionen för Vem snarkar?. Att kunna differentiera mellan flera snarkare möjliggör en ännu mer korrekt sömnanalys och ökar antal användare vi kan ge personliga råd och insikter kring individuella snarkvanor.